Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU

§1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Gulbity Camp, i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Gulbity Camp. Dokonując czynności wymienionych powyżej Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Gulbity Camp.
 3. Regulamin dostępny jest w każdym domku/namiocie, oraz na stronie internetowej Gulbity Camp

§2 Doba hotelowa

 1. Domki i namioty wynajmowane są na doby hotelowe tj. od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 2. Pozostawienie rzeczy po godzinie 11.00 traktowane jest jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdyby Gość nie opuścił lub nie opróżnił ze swoich rzeczy domku/ namiotu do godz. 11:00, obiekt naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu według cen pełnych.

§3 Rezerwacje

 1. Zgłoszenie rezerwacyjne można złożyć telefonicznie pod numerem telefonu dostępnym na stronie internetowej/ pocztą elektroniczną info@gulbitycamp.pl / za pośrednictwem strony internetowej www.gulbitycamp.pl/ za pośrednictwem portali pośredniczących. Zgłoszenie rezerwacji musi zawierać co najmniej imię i nazwisko rezerwującego, jego dane kontaktowe (adres, telefon i adres poczty elektronicznej)termin pobytu, którego dotyczy zgłoszenie, ilość osób oraz rodzaj noclegu (który domek/namiot).
 2. W przypadku prawidłowego zgłoszenia rezerwacji przez rezerwującego, przedstawiciel Gulbity Camp składa rezerwującemu oświadczenie o możliwości realizacji rezerwacji. Oświadczenia powyższe składa się pocztą elektroniczną/ za pośrednictwem strony internetowej obiektu/ porali pośredniczących.
 3. W przypadku, gdy realizacja rezerwacji według danych ze zgłoszenia nie jest możliwa, przedstawiciel Gulbity Camp informuje o tym rezerwującego, a rezerwacja nie dochodzi do skutku.
 4. Oświadczenie o możliwości dokonania rezerwacji zawiera: imię, nazwisko i dane teleadresowe osoby rezerwującej, ilość i rodzaj zarezerwowanych domków/namiotów, termin rezerwacji, łączną cenę, kwotę zadatku wymaganą do potwierdzenia rezerwacji, dane do uiszczenia zadatku oraz termin jego uiszczenia.
 5. Jeżeli w terminie wskazanym w  oświadczeniu nie zostanie uiszczona kwota zadatku lub jeśli w tym terminie rezerwujący odwoła lub zmieni swoje zgłoszenie, rezerwacja nie dochodzi do skutku. W pozostałych przypadkach z chwilą dokonania zapłaty zadatku zostaje zawarta pomiędzy Gulbity Camp i rezerwującym umowa  o świadczenie usług na warunkach opisanych w oświadczeniu o możliwości rezerwacji.
 6. Obiekt akceptuje wyłącznie psy jednak tylko wtedy gdy zostało to wcześniej uzgodnione. Informacja o zamiarze zabrania ze sobą psa powinna zostać przesłana podczas składania rezerwacji lub adres: info@gulbitycamp.pl wraz z nazwą rasy psa.

§4 Zadatek

 1. Dla potwierdzenia rezerwacji i skutecznego zawarcia umowy, Rezerwujący zobowiązany jest uiścić zadatek, w wysokości 50% łącznej ceny za usługi, których dotyczy rezerwacja, płatny w terminie i na zasadach wskazanych w oświadczeniu o możliwości dokonania rezerwacji złożonym przez Gulbity Camp, o którym mowa w § 3.
 2. W przypadku, gdyby do wykonania umowy nie doszło z przyczyn leżących po stronie Rezerwującego, w szczególności w przypadku, gdyby pobyt został odwołany lub skrócony, lub też Gość nie stawił się w terminie określonym rezerwacją, Gulbity Camp będzie uprawniony do zatrzymania wpłaconego zadatku.
 3. W przypadku, gdyby do wykonania umowy nie doszło z przyczyn leżących po stronie obiektu, w szczególności w przypadku, gdyby pobyt został odwołany lub skrócony, Rezerwujący może żądać zwrotu zadatku wpłaconego w całości.
 4. Pozostała do zapłaty należność za pobyt powinna być uregulowana przelewem, najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem pobytu wskazanego w rezerwacji.
 5. W przypadku braku uregulowania należności o której mowa powyżej, umowa o świadczenie usług zostaje rozwiązana a obiekt uprawniony jest do zatrzymania wpłaconego zadatku.
 6. W przypadku wpłaty kaucji zostanie ona zwrócona po weryfikacji stwierdzeniu braku uszkodzeń/ zniszczeń i braków w wyposażeniu w przeciągu 7 dni roboczych od daty wymeldowania. Jeżeli zostaną wykryte nie prawidłowości, z kaucji zostanie potrącony koszt zniszczeń/ uszkodzeń i  koszt wymiany według faktycznych strat.

§5 Meldunek

 1. Obiekt Gulbity Camp jest bezobsługowy. Dostęp do zarezerwowanego domku/ namiotu będącego przedmiotem umowy, gość otrzymuje za pomocą kodów przesłanych najpóźniej w dniu obowiązującej rezerwacji na adres mailowy gościa przez niego wskazany w zgłoszeniu rezerwacji.
 2. Gość uprawniony jest do zameldowania o dowolnej porze w trakcie trwania umowy o świadczenie usług według instrukcji przesłanej na adres mailowy gościa.
 3. W domkach włączony jest alarm, zameldowanie bez wcześniejszego uzgodnienia przed godziną 15:00, lub wymeldowanie po godzinie 11:00 może spowodować uruchomienie alarmu i odpłatny przyjazd ochrony
 4. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 5. Osoby nie zameldowane w Gulbity Camp mogą przebywać gościnnie na terenie obiektu w godzinach 8:00- 22:00
 6. Przebywanie osób niezameldowanych w domku/ namiocie wynajętym przez Gościa przed godziną 8:00 a po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Najmującego na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do domku/namiotu. Koszt dokwaterowania każdej osoby wynosi 200,00 zł za każdą rozpoczętą dobę.
 7. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Gulbity Camp lub szkody na osobie innych gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie.

§6 Usługi dodatkowe

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń mailowo na adres info@gulbitycamp.pl, co umożliwi reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Zastrzeżenia/reklamacje składane po pewnym czasie lub w dniu wyjazdu, uniemożliwiające reakcję obiektu nie będą rozpatrywane.
 4. Obiekt nie odpowiada za niedogodności powstałe z przyczyn od niego nie zależnych tj. przerwy w dostawie wody, prądu itp. lub inne awarie czy klęski żywiołowe.
 5. Obiekt nie świadczy usług serwisu sprzątającego. Jeśli pojawi się potrzeba wymiany pościeli bądź ręczników jest to możliwe na życzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu, zgodnie z poniższym cennikiem:

– Wymiana 1 zestawu ręczników ( 1 mały i 1 duży ) – 60 zł + 20 zł za każdy kolejny w tym samym czasie

– Wymiana 1 zestawu pościeli ( prześcieradło, poszewka na kołdrę i poduszkę  ) – 60 zł + 20 zł za każdy kolejny w tym samym czasie

 1. Gość zobowiązany jest do pozostawienia domku/namiotu w ogólnym porządku. Wyposażenie powinno być kompletne i znajdować się na swoim (pierwotnym miejscu) Pozostawienie bałaganu, zalanych pościeli lub w przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu bądź uszkodzeń, zostaną naliczone dodatkowe opłaty według poniższego cennika:

– stwierdzenie braków lub uszkodzeń w wyposażeniu – zgodnie z faktycznymi stratami

– zalanie pościeli/pokrowców/materacy – od 100,00 zł wzwyż w zależności od kosztu faktycznego pralni

– usługa dodatkowego sprzątania w przypadku pozostawienia bałaganu w domku/namiocie – 300,00 zł

– nie sprzątanie po swoim psie na terenie obiektu – 300,00 zł

 1. Gulbity Camp nieodpłatnie oddaje w użytkowanie na czas pobytu a Gość wypożycza do własnego użytku i na własną odpowiedzialność:

– rowery: 2 rowery górski MTB, 2 rowery miejskie i 3 rowery w stylu retro (znajdujące się pod wiatą przy garażu przeznaczone każdy dla 1 osoby)

–  łódki (znajdujące się przy pomoście wraz z wiosłami i kamizelkami ratunkowymi znajdującymi się pod wiatą rowerową, przeznaczone każdy dla maksymalnie 4 osób)

– kajaki (znajdujące się przy pomoście wraz z wiosłami i kamizelkami ratunkowymi znajdującymi się pod wiatą rowerową, przeznaczone każdy dla maksymalnie 2 osób)

– prywatny pomost obiektu znajdujący się na jeziorze Narie na wysokości obiektu

– palenisko do grillowania wraz z wyznaczonym do biesiadowania miejscem w godzinach 8:00-22:00

– balie opalaną drewnem z jacuzzi – korzystanie z balii dozwolone jest wyłącznie w godzinach 8:00-22:00

 1. Gulbity Camp oferuje dodatkowo płatne usługi ( po zgłoszeniu z min 2 dniowym wyprzedzeniem)

– rozpalenie balii – 150,00 zł

– rozpalenie i nagrzanie wody w balii – 250,00 zł

 1. Gość zobowiązuję się do korzystania z wyżej wskazanych miejsc, urządzeń i przedmiotów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia powstałe z jego winy lub w wyniku jego zaniedbań w tym do nieprawidłowego zabezpieczenia po zakończeniu użytkowania
 2. Gość zobowiązany jest do odstawienia urządzeń i przedmiotów na właściwe miejsce niezwłocznie po skorzystaniu oraz do odpowiedniego ich zabezpieczenia uniemożliwiającego odpłynięcie, uszkodzenie lub utratę.
 3. Zabrania się

– organizowania jakichkolwiek imprez na terenie obiektu oraz zakłócania ciszy i spokoju innych gości

– korzystania z łodzi, kajaków, rowerów i balii przez osoby nieletnie bez nadzoru osób dorosłych,

– wypływania bez niezbędnego sprzętu ratunkowego, w czasie burzy, silnego wiatru, w nocy tj. godzinę po zachodzie słońca i przed wschodem słońca,

– wstępowania na pomost, rower, balie, łódź, kajak i pływania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu,

– spożywania na wyżej wymienionych obiektach i urządzeniach napojów alkoholowych,

– kołysania  wyżej wymienionych obiektów oraz wyskakiwania z nich do wody,

– używania sprzętu ratunkowego niezgodnie z jego przeznaczeniem,

– przelewania wody w balii oraz korzystania w trakcie obowiązującej ciszy nocnej

– grillowania na tarasie (grill używamy w wyznaczonym miejscu przed każdym domkiem)

– palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, świeczek i smażenia ryb w domkach

– rozstawiania namiotów, basenów i innych gabarytowych przedmiotów na terenie całego obiektu

Gość oświadcza że korzysta z ze wskazanych wyżej urządzeń i przedmiotów na własną odpowiedzialność.

 1. Parking niestrzeżony/ monitorowany dla Gości Gulbity Camp  udostępniany jest bezpłatnie. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Do jednego domku/namiotu  przypisane jest jedno miejsce parkingowe
 2. Obiekt jest monitorowany w częściach wspólnych.

§7 Odpowiedzialność Gości:

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 2. Ze wglądu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w domkach/namiotach nie wolno używać: grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przedmiotów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną niestanowiących wyposażenia obiektu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 3. Na terenie obiektu dzieci w wieku poniżej 14 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 4. Opiekunowie prawni będą ponosić odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 6. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Kara za złamania zakazu wynosi 1000 zł.
 7. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Gulbity Camp przechowa te przedmioty przez 7 dni, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 8. Na terenie Gulbity Camp zezwala się na przebywanie zwierząt (wyłącznie psów) tylko za indywidualną zgodą przedstawiciela Gulbity Camp. Zwierzęta nie mogą pozostawać bez opieki i muszą posiadać aktualne badania oraz książeczkę. Właściciele biorą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich podopiecznych, oraz za utrzymanie porządku na terenie obiektu tj.np.  sprzątanie odchodów po psie. W przypadku nie dopilnowania porządku po swoim psie, Gość zobowiązany jest do zapłaty dodatkowej opłaty za sprzątanie w wysokości 300,00 zł.
 9. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 10. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi i ewentualne zniszczenia.

§8 Ochrona środowiska przyrodniczego i klimatu

 1. W obiekcie Gulbity Camp obowiązuje segregacja odpadów. Pojemnik na segregacje znajdują się w domkach, a duże pojemniki w rogu działki przy bramie wjazdowej. W trosce o zachowanie czystości naszego pięknego otoczenia, wszystkie osoby przebywające w ośrodku wczasowym Gulbity Camp zobowiązane są do ścisłego przestrzegania segregacji odpadów. Na terenie ośrodka znajdują się wyznaczone pojemniki lub kontenery na różne rodzaje odpadów, w tym plastik, szkło, papier, metal oraz odpady zmieszane/komunalne. Prosimy o aktywne uczestnictwo i odpowiednie składanie odpadów do odpowiednich pojemników, aby wspólnie chronić naszą dziką przyrodę. W przypadku braku segregacji odpadów może być naliczona dodatkowo opłata w wysokości 500 zł.
 2. Zabrania się wyrzucania śmieci/ wkładek higienicznych / podpasek/ chusteczek nawilżanych i ręczników papierowych do WC. Grozi to uszkodzeniem przepompowni ścieków znajdującej się na terenie obiektu. W przypadku uszkodzenia przepompowni za powstałą szkodę odpowiadają goście z domku którzy nie zastosowali się do powyższej zasady.
 3. Informujemy że korzystamy z wody miejskiej w związku z czym zachęcamy do oszczędzania i. Zakręcamy kran, gdy bieżąca woda nie jest potrzebna (np. w trakcie mycia zębów, w trakcie mydlenia ciała) i korzystamy z funkcji „stop”, którą posiadają spłuczki w toaletach. Dzięki temu gdy nie ma potrzeby wylewania całego zbiornika – wystarczy powtórnie nacisnąć przycisk spłuczki, aby zatrzymać wodę. Goście zobowiązani są do nie przelewania wody w balii i nie napełniania własnych zbiorników/basenów.

4.Oszczędzanie energii cieplnej i elektrycznej. Goście zobowiązani są do nie ładowania pojazdów elektrycznych. Obiekt nie jest wyposażony w urządzenia dostosowane technicznie do możliwości ładowania pojazdów elektrycznych. Podczas gotowania zachęcamy  do doboru odpowiedniej wielkość palnika do garnka (średnica garnka o 2 cm większa od palnika) oraz używanie przykrywek do garnków (30% oszczędności energii). Gotujmy tylko taką ilość wody, jaka jest nam akurat potrzebna

 1. Utrzymanie czystości: wszelkiego rodzaju śmieci, nawet te drobne, jak kapsle czy niedopałki papierosów prosimy wyrzucać do koszy, a nie na ziemię. Wymaga to od nas potem ręcznego ich wybierania z trawy i może skaleczyć osoby chodząco boso.

§9 Odpowiedzialność obiektu

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości, w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego art. 846-852. 29. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu obiektu. Obiekt ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca. Gość powinien zawiadomić obiekt o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Parking obiektu jest niestrzeżony i obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę samochodu lub innego pojazdu pozostawionego na parkingu, a także przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.
 3. Obiekt nie odpowiada za pojazdy ruchome jak rowery czy wózki pozostawione na terenie obiektu a będące własnością gościa, obiekt nie udostępnia miejsc do ich przechowywania.

§10 Cisza Nocna

 1. W Gulbity Camp obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 8:00 dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 3. Goście zakłócający spokój lub korzystający z obiektu w sposób niezgodny z regulaminem mogą być usunięci z obiektu bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

§11 Postanowienia dodatkowe

 1. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji na temat naszych Gości.
 2. Zabronione jest wnoszenie rowerów do pokoju i innych tego typu rzeczy ruchomych. Obiekt nie udostępnia miejsc do przechowywania takich rzeczy.
 3. Obiekt zabrania Gościom powodowania nadmiernego hałasu na terenie obiektu, pozwalania na wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z domku/namiotu lub w inny sposób przeszkadzania , szkodzenia czy irytowania pozostałych Gości obiektu. Obiekt może odmówić świadczenia usług Gościom naruszającym tą zasadę.
 4. Gościom nie wolno dokonywać w domkach/namiotach jakichkolwiek zmian w ich wyposażeniu, w tym przestawiania mebli i wyposażenia.
 5. Liczba osób w domkach/ namiotach musi być zgodna z jego rodzajem.
 6. Artykuły spożywcze (napoje, alkohole) można konsumować wyłącznie w swoich domkach/namiotach lub miejscach do tego wyznaczonych z zachowaniem zasad ciszy nocnej.
 7. Każdorazowo opuszczając domek/namiot Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien
 8. Przy wymeldowaniu Gość jest obowiązany pozostawić otrzymany klucz/kartę/brelok do bramy, furtek, łazienki w domku/namiocie. Za zgubioną kartę/klucz/brelok pobierana jest opłata w wysokości 200 zł za każde z osobna.
 9. Każdy gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Gulbity Camp, 14-300 Gulbity 23T, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Życzymy udanego wypoczynku!

Edyta i Artur Chrząszcz 🙂